JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

Datum: 01.06.2023.

Broj: 05- 794/23

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-792/23, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

-Finansijski knjigovođa VŠS ——————————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

  • Opis poslova: Vrši knjiženje knjigovodstvenih naloga: početnog stanja, blagajne, ulaznih faktura,izlaznih faktura, obračuna i isplate plaća i naknada, izvoda, participacije, storno naloga i ostale  knjigovodstvene dokumentacije. Vrši zaključna knjiženja na kraju poslovne  godine. Vrši usaglašavanje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom. Po završetku knjiženja odlaže i arhivira knjigovodstvenu dokumentaciju. Učestvuje u pripremi izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja, prati propise iz oblasti računovodstva, vrši usaglašavanja izvoda otvorenih stavki, učestvuje u pripremi izrade tenderske dokumentacije u javnim nabavkama, prati realizaciju javnih nabavki i sastavlja izvještaje realizacije javnih nabavki, prati propise i zakonske izmjene vezane za javne nabavke. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati.

I  Opšti uslovi za sva radna mjesta

-Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 (pet)  dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca)

II Posebni uslovi

1. VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje I ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa 180 ECTS bodova) – završen Ekonomski fakultet

2. Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme (VŠS) u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Uz  svojeručno potpisanu prijavu je obavezno dostaviti (original/ovjerene fotokopije):

  • Kraću biografijom sa adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
  • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
  • Potvrda o radnom iskustvu (Za potvrdu se priznaje samo uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom)

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana. Zadnji dan za prijavu je 12.06.2023.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti pismenim putem.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA  ________________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                      Spec. medicine rada