Neke od naših službi

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik, između ostalih, nudi usluge putem sljedećih medicinskih službi:

Opšta primarna zaštita

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom, davanje I.M. terapije, davanje I.V. terapije, previjanje poslije hirurške obrade, hroničnih rana, operativnih zahvata, ispiranje uha, EKG-e, skrining test na Šuk, mjerenje TA, mjerenje temperature i sl, te protokolisanje pacijenata i vođenje zdravstvenih kartona.

Stomatološka služba

U stomatološkoj službi J.U. Dom zdravlja Travnik, organizovana je specijalistička i opća služba za cjelokupno područje Srednjobosanskog kantona.
U okviru ove službe, pacijentima se pružaju usluge zdravstvene zaštite usta i zuba-polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječijui preventivnu stomatološku zaštitu. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman kojeg i pruža, zatim nudi usluge protetike, bolesti usta i pedodoncije, kao i usluge oralne hirurgije.

Služba RTG i UZ dijagnostike

Služba pruža usluge iz domena RTG dijagnostike (radiografija skeleta) i ultrazvučne dijagnostike.

Služba raspolaže sljedećom aparaturom:
•    Aparat za radiografiju
•    UZ aparat

U službi za RTG i UZ dijagnostiku je uposleno :
•    1 ljekar- specijalista radiologije
•    2 diplomirana inženjera medicinske radiologije
•    1 viša medicinska sestra

Služba hitne medicinske pomoći

Pod hitnom medicinskom pomoći podrazumijeva se organizovana medicinska pomoć na mjestu unesrećenja, odnosno oboljenja, u toku transporta i u zdravstvenoj ustanovi, preduzeta za vrijeme da se u najkraćem vremenu i na najpogodniji način spasi život povrijeđenog ili oboljelog lica, odnosno da se spriječi nastajanje posljedica koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja.

Služba za medicinu rada

Zdravstvena zaštita radnika obuhvata očuvanje fizičkih i mentalnog zdravlja radnika, njegove socijalne sigurnosti u odnosu na rad i radno okruženje, te prilagođavanje radnika radu kao i prilagođavanje rada radnika.
Pruža ambulantne usluge, dijagnosticiranja i liječenja bolesnih i povrijeđenih uposlenika korisnika usluga, kao i ocjenu privremene spriječnosti za rad zbog bolesti i povred

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i mladih

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i mladih, pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama  na području općine Travnika.
Svakodnevno se vrše ginekološki pregledi, PAPA testovi, UZ dijagnostika, savjetovalište za trudnice, te savjetovalište za planiranje porodice i kontracepciju.
Obavlja se i pregled dojki i rana detekcija Ca dojke.

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika i sportista s konsulstativno-specijalističkim ambulantama

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika i sportista s konsulstativno-specijalističkim
ambulantama Javne ustanove “Dom zdravlja” Travnik se bavi zdravstvenom zaštitom radnika
i sportista. Radi na pružanju usluga izdavanja ljekarskih uvjerenja radi zasnivanja radnog
odnosa, te obavljanja periodičnih i sistematskih pregleda, za sva radna mjesta, uključujući i
poslove sa posebnim uvjetima rada.

Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine s polivalentnom patronažom

Služba je organizovana u četiri organizacione jedinice: predškolski dispanzer, školski dispanzer,
savjetovalište za djecu s imunizacionim centrom i patronažna služba. Dispanzeri su prostorno i
funkcionalno odvojene jedinice koje se bave kako preventivnim radom, tako i dijagnostikom i
liječenjem djece predškolskog i školskog uzrasta.
U predškolskom i školskom dispanzeru se pruža primarna zdravstvena zaštita bolesnoj djeci od 0
do 18 godina.

Medicinska oprema

Mi smo zdravstvena ustanova sa dugogogodišnjom tradicijom liječenja koja uz moderne metode i specijalizovano i stručno osoblje, prateći najsavremenije trendove u medicini nastoji očuvati najdragocjenije čovjekovo bogatstvo – zdravlje.

U skladu sa aktuelnim trendovima u zdravstvu, ali i materijalnim mogućnostima, te podršci donatora, kontinuirano uspijevamo unaprijediti kvalitetu medicinske opreme ali i educiranost našeg osoblja.

S pravom možemo reći da je Dom zdravlja Travnik regionalni lider u usvajanju novih tehnika liječenja, ali i tehnologija koje su na raspolaganju.

© Copyright - Javna ustanova Dom zdravlja Travnik