JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane opreme

Broj: 05-360/22

Datum: 22.04.2022.godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora 05-276/22 od 24.03.2022.godine raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane opreme

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je  rashodovano  stalno sredstvo „Laboratorijski aparat Ellipse“, a  koje je isknjiženo  iz knjigovodstvene evidencije.

2. NAČIN PRODAJE

Javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca.

3. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom oglasu imaju sva registrovana pravna lica zainteresovana za kupovinu  gore navedenog rashodovanog sredstva.

Laboratorijski aparat „Ellipse“ koji je predmet prodaje , zainteresovana lica mogu pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 13:00 h u prostorijama laboratorije JU Doma zdravlja Travnik, Ul.Vezirska br.1, u periodu od 28.04.2022.do 09.05.2022.godine.

Kontakt osobe za obilazak i sve dodatne informacije je Đenana Dautović i Selma Hukić , telefon 030/509-452 .

Obrazac za cijenu ponude se može preuzeti isključivo na stranici JU Dom-a zdravlja Travnik.

4. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži:

  • Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača da će preuzeti obavezu utovara i prevoza predmetne robe
  • Popunjen i potpisan obrazac za cijenu ponude
  • Ovjeren i potpisan Nacrt Ugovora o prodaji
  • Aktueleni izvod iz sudskog registra

Tražena dokumentacija treba da se sastoji od originala ili fotokopija ovjerenih od strane naležnog organa.

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Ponuda za kupovinu  rashodovanog sredstva- aparata“

„NE OTVARAJ „

na adresu : JU DOM ZDRAVLJA TRAVNIK, ul. Vezirska br.1, Travnik -protokol.

Rok za dostavljanje ponuda je 10.05.2022.godine do 11:00 h.

Ponude će biti otvorene u prostoriji sale za sastanke 10.05.2022.godine  u 11:30 h , a otvaranju istih će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi prisutni i koji će biti dostavljen svim učesnicima u predmetnom nadmetanju.

Sve ponude pristigle nakon naznačenog roka će biti vraćene ponuđačima neotvorene i iste se neće uzeti u razmatranje.

6. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Ponuđač je dužan dostaviti potpunu ponudu iz tačke 4.dokumentacije.

Kriterij za dodjelu ugovora predmetne prodaje  je najveća ponuđena cijena.

U slučaju iste ponuđene cijene, prednost ima ponuđač koji je prije dostavio ponudu.

DODATNE INFORMACIJE

Minimalno prihvatljiva cijena za polovni laboratorijski aparat „Ellipse“ je 3.300,00  KM s PDV-om.

U slučaju ponuđene cijene koja ja niža od minimalno prihvatljive, ponuda se neće uzeti u razmatranje.

Rashodovana oprema se prodaje u zatečenom stanju na dan prodaje i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Troškove utovara i odvoza snosi Kupac.

Sa odabranim ponuđačem zaključit će se Ugovor o prodaji rashodovane opreme.

D I R E K T O R

Prim.mr.sci.dr Sakib Meštrovac

Našim pacijentima su na raspolaganju elektronski recepti

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik unaprijedila je postupak izdavanja recepata za terapiju pacijenata, a koji će se od sada izdavati i elektronskim putem.

Ovo će smanjiti nepotrebno kretanje naših pacijenata, a sve u cilju pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

Neophodno je da se pacijenti putem telefona obrate svome porodičnom ljekaru ili nadležnoj medicinskoj sestri, kako bi se izdao elektronski recept, nakom čega će se, sa ovjerenom knjižicom, obratiti u neku od apoteka koja ima ugovor, gdje će podići svoje lijekove” – izjavio je direktor Doma zdravlja Travnik prim. dr. Sakib Meštrovac.