Javni oglas za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

Datum: 08.02.2023.

Broj: 05-103 /23

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-102/23, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 9 (devet) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

2. SLUŽBA ZA ZDRAVSTEVNU ZAŠTITU RADNIKA I SPORTISTA S KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKIM AMBULANTAMA

– Specijalista interne medicine VSS—————————————1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Sprovodi prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti, obavlja internistički pregled pacijenta, sprovodi zdravstveno vaspitni rad u zajednici, upujuće pacijenta na dopunske laboratorijske i druge specijalističke preglede, vrši procjenu zdravstvenog stanja i postavlja dijagnozu, procenjuje radnu sposobnost, daje nalaz, ocjenu i mišljenje nadležnom doktoru medicine ili komisiji o zdravstvenom stanju pacijenta, radi ultrazvučnu dijagnostiku srca, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja i druge poslove po nalogu šef službe i direktora Ustanove, za svoj rad odgovara šefu službe. Mjesto rada: Travnik, dnevno radno vrijeme: 7,5 sati, jednosmjenski rad.“

3. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

            -Medicinska sestra/tehničar SSS——————————————– 15 (petnaest) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica, popunjavanje recepata…); vođenje evidencija (potrošnja lijekova, izvještaji); vođenje protokola narkotika i drugih protokola; savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); podjela parenteralne terapije ( i.m, s.c, i.v,); sprovođenje imunizacije (vakcine protiv gripe); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka,uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara (puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); učestvuje u organizaciji i sprovodjenju zdravstvenog vaspitanja; vodi evidenciju i dokumentaciju o radu službe i sačinjava potrebne izveštaje; sprovodi kontinuirani  proces statističkog izveštavanja, po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke; poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi ; obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; obavlja i sve druge poslove po nalogu šefa službe i koordinatora službe, te glavne sestre i direktora Ustanove; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

4. SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

-Medicinska sestra/tehničar SSS——————————————– 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Vrši prijem pacijenata; vrši intervencije po nalogu doktora medicine u ustanovi i na terenu; po nalogu doktora medicine prati pacijenta do bolnice i obavezno se nalazi pored pacijenta kojem po potrebi ukazuje pomoć i njegu; radi posao dispečera; asistira pri pregledu bolesnika; rukuje są medicinskom opremom (EKG, defibrilator..); vrši mjernje krvnog pritiska i šećera u krvi; po nalogu ljekara otvara venski put, daje propisanu terapiju ( i.m, i.v.  injekcije, inhalacije…), uspostavlja i održava dišne puteve; po nalogu policije vadi krv za određivanje alkohola u krvi; obezbjeđuje adekvatnu pulmonalnu ventilaciju; asistira kod KPR-a; vrši zaustavljanje vidljivih krvarenja; asistira ljekaru pri tretmanu šoka, trovanja; vrši previjanje povreda, opekotina…; vrši imobilizaciju fraktura i iščašenja; asistira ljekaru pri mogućim porodima; ukoliko je potrebno zbrinjava novorođenče; postavlja pacijenta u adekvatan položaj prilikom transporta; vrši mehaničko pranje, dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i zavojnog materijala; održava i dezinfikuje radni prostor i radnog namještaja; poseban angažman kod vanrednih stanja i katastrofa; po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke • poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi ; obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; vrši i sve druge poslove po nalogu šefa i koordinatora službe, direktora i glavne sestre Ustanove; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u turnusu.

5. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

-Stomatološka sestra/tehničar SSS——————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica..); vodi dnevne izvještaje protoka pacijenata, usluga i potrošnju materijala; sprovodi zdravstveno vaspitni rad; proziva, uvodi i priprema pacijenta i zakazuje termine; priprema za rad stomatološke ordinacije, (stomatoloških uređaja, instrumenata, lijekova i potrebnog materijala); asistiranje stomatologu u izvođenju stomatoloških intervencija; mehaničko pranje i dezinfekcija stomatoloških instrumenata; sterilizacija instrumenata i zavojnog materijala; vrši dezinfekciju svih radnih površina; vodi evidencije (o uslugama, o utrošenom materijalu…); dezinfekcija radnog prostora (stolovi, stomatološke stolice, ležajevi, radni stolići za instrumente, ormari za lijekove…); vodi računa o pravilnom odlaganju medicinskog otpada; po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke ; poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi; obavezna je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, koordinatora, glavne sestre i direktora; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

6. SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH, KADROVSKIH I DRUGIH TEHNIČKIH POSLOVA

– Spremačica———————————————————————————5 (pet) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Svakodnevno ili periodično održavanje čistoće usisavanjem, brisanjem površina i prašine, čišćenjem toaleta, pranjem prozora, prostirki; dezinfekcija površina i predmeta, pranje podova, lavaboa u svim prostorijama službe, čišćenje i održavanje sanitarnih prostorija; sakuplja komunalni i medicinski otpad, te ga odlaže na odgovarajuće mjesto; prikuplja radna odijela, razno rublje i drugi veš koji koriste službe ustanove, te ga predaje u vešeraj na pranje i donosi čisto iz vešeraja i mijenja svakodnevno i po potrebi; vodi računa da poslije radnog vremena svi aparati i vodovodne česme budu zatvorene; radi na poslovima održavanja čistoće prostora oko Doma zdravlja,  pešačkih staza, zelenih površina i stepeništa; vodi računa o ispravnom korištenju i održavanju vodovodnih, kanalizacionih, električnih, telefonskih i drugih instalacija i na vrijeme signalizira šefu službe nedostatke koje treba otkloniti; prema rasporedu rada i potrebi polovinu radnog vremena odlazi na rad u područne ambulante; u slučaju potrebe (hitnosti, bolovanje) mijenja i pomaže ostalim radnicima uslužbi, radi i druge poslove po nalogu  glavne sestre i šefa službe; pere laboratorijsko posuđe i održava higijenu u radnom prostoru; obavezna je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; obavezna je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cijelosti provodi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, glavne sestre i direktora; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1 i terenske ambulante; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

Za poziciju pod broj 1.-Doktor medicine:

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod broj 2.-Specijalista interne medicine:

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Položen specijalistički ispit iz interne medicine
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

Za poziciju pod broj 3. i 4.-Medicinska sestra/tehničar:

 • SSS srednja medicinska škola-opći smijer
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod broj 5.-Stomatološka sestra/tehničar:

 • SSS srednja medicinska škola-stomatološki smijer
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod broj 6.-Spremačica:

 • Osnovna škola

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom osmogodišnjem osnovnom obrazovanju.

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave. Zadnji dan za prijavu je 20.02.2023.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem web stranice JU „Dom zdravlja“ Travnik www.dzt.ba. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti putem e-mail adrese.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA  ________________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                      Spec. medicine rada