Oglas za posao

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-1368/23, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

-Doktor stomatologije VSS ——————————————————– 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene stomatologije; provodi zubozdravstveno prosvjećivanje pacijenata ; vrši sanaciju čvrstih i mekih struktura zuba svih populacija; radi poslove iz domena polivalentne stomatologije; vodi računa o kvalitetu izvršenih radova i potrošnji materijala; vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju i kontroliše rad i dokumetaciju stomatološke sestre; ukazuje hitnu stomatološku pomoć; po potrebi obavlja preglede, i ako je moguće intervencije, u stanu pacijenta; obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije ; čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke; poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprjeđujući kvalitet zdravstvene usluge; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1 i u terenskim ambulantama; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

Za poziciju pod brojem 1. -Doktor stomatologije:

  • VSS doktor stomatologije
  • Položen stručni ispit
  • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost se može dati kandidatima sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

  • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom, e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci
  • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
  • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. Datum i vrijeme održavanja testiranja i intervjua biće objavljen na web stranici www.dzt.ba. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija je nepotpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti putem pošte.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona, adresom i pozicijom na koju se prijavljuje u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA DOKTOR STOMATOLOGIJE“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                      Spec. medicine rada