Posts

Javni oglas za prijem u radni odnos (mart)

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

15.03.2024.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05- 232/24, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1i terenske ambulante; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

2. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I OMLADINE S POLIVALENTNOM PATRONAŽOM

                – Doktor medicine VSS—————————————————  2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja; obavlja preventivnu zaštitu djece od 6 do 19 godina i kurativnu zaštitu djece od 6 do 15 godina; obavlja kontinuiranu imunizaciju; vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju; provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije; obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, te može biti raspoređen i na rad u drugu službu u skladu sa stručnom spremom; za svoj rad odgovara šefu službe i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1, dnevno radno vrijeme: 7,5 sati, rad u smjenama

3. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

                -Doktor stomatologije  VSS—————————————————–    1 (jedan) izvršioc na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog odsustva

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene stomatologije; provodi zubozdravstveno prosvjećivanje pacijenata ; vrši sanaciju čvrstih i mekih struktura zuba svih populacija; radi poslove iz domena polivalentne stomatologije; vodi računa o kvalitetu izvršenih radova i potrošnji materijala; vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju i kontroliše rad i dokumetaciju stomatološke sestre; ukazuje hitnu stomatološku pomoć; po potrebi obavlja preglede, i ako je moguće intervencije, u stanu pacijenta; obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1 i u terenskim ambulantama; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

4. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

                – Medicinska sestra/tehničar SSS za rad sa oralnim hirurgom ———————- 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca

Opis poslova: Rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica..); vodi dnevne izvještaje protoka pacijenata, usluga i potrošnju materijala; sprovodi zdravstveno vaspitni rad; proziva, uvodi i priprema pacijenta i zakazuje termine; priprema za rad stomatološke ordinacije, (stomatoloških uređaja, instrumenata, lijekova i potrebnog materijala); asistiranje stomatologu u izvođenju stomatoloških intervencija; mehaničko pranje i dezinfekcija stomatoloških instrumenata; sterilizacija instrumenata i zavojnog materijala; vrši dezinfekciju svih radnih površina; vodi evidencije (o uslugama, o utrošenom materijalu…); dezinfekcija radnog prostora (stolovi, stomatološke stolice, ležajevi, radni stolići za instrumente, ormari za lijekove…); vodi računa o pravilnom odlaganju medicinskog otpada; po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, koordinatora, glavne sestre i direktora; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1, i u terenskim ambulantama; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

5. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA I SPORTISTA S KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKIM AMBULANTAMA, ambulanta „Borac“

                -Medicinska sestra/tehničar SSS————————————————–    1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca

Opis poslova:  Obavlja potrebna funkcionalna ispitivanja; rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica, popunjavanje recepata…); vođenje evidencija (potrošnja lijekova,  izvještaji); vođenje protokola narkotika i drugih protokola; savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); obavlja potrebna funkcionalna ispitivanja; podjela parenteralne terapije ( i.m, s.c, i.v, ); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka; uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara ( puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); učestvuje u organizaciji i sprobodjenju zdravstvenog vaspitanja; vodi evidenciju i dokumentaciju o radu službe i sačinjava potrebne izveštaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa i koordinatora službe, te direktora i glavne sestre Ustanove. Mjesto rada: Travnik, ambulanta „Borac“, te po potrebi u centralnoj zgradi i terenskim ambulantama; radno vrijeme:7,5 sati, jednosmjenski rad.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

Za pozicije pod brojem 1., 2. i 3. –(Doktor medicine i doktor stomatologije):

–               VSS doktor medicine/doktor stomatologije

–               Položen stručni ispit

–               Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost se može dati kandidatima sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

–               Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže

–               Izvod iz matične knjige rođenih

–               Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

–               Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja

–               Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

–               Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

–               Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod brojem 4. i 5. –Medicinska sestra/tehničar:

  • SSS srednja medicinska škola-opći smijer
  • Položen stručni ispit
  • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost se može dati kandidatima sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

  • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
  • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
  • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Napomena: Za kandidate koji se prijavljuju na više pozicija dovoljno je da dostave jedan primjerak dokumentacije, ali da na prijavi i koverti preciziraju sve pozicije za koje se prijavljuju.

Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene telefonski ili putem e-maila će biti pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija je nepotpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti pismeno putem pošte.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona, adresom i pozicijom na koju se prijavljuje u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA _________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                  DIREKTOR

                                                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                                                      Spec. medicine rada