Posts

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane opreme

Broj: 05-360/22

Datum: 22.04.2022.godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora 05-276/22 od 24.03.2022.godine raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane opreme

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je  rashodovano  stalno sredstvo „Laboratorijski aparat Ellipse“, a  koje je isknjiženo  iz knjigovodstvene evidencije.

2. NAČIN PRODAJE

Javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca.

3. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom oglasu imaju sva registrovana pravna lica zainteresovana za kupovinu  gore navedenog rashodovanog sredstva.

Laboratorijski aparat „Ellipse“ koji je predmet prodaje , zainteresovana lica mogu pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 13:00 h u prostorijama laboratorije JU Doma zdravlja Travnik, Ul.Vezirska br.1, u periodu od 28.04.2022.do 09.05.2022.godine.

Kontakt osobe za obilazak i sve dodatne informacije je Đenana Dautović i Selma Hukić , telefon 030/509-452 .

Obrazac za cijenu ponude se može preuzeti isključivo na stranici JU Dom-a zdravlja Travnik.

4. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži:

  • Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača da će preuzeti obavezu utovara i prevoza predmetne robe
  • Popunjen i potpisan obrazac za cijenu ponude
  • Ovjeren i potpisan Nacrt Ugovora o prodaji
  • Aktueleni izvod iz sudskog registra

Tražena dokumentacija treba da se sastoji od originala ili fotokopija ovjerenih od strane naležnog organa.

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Ponuda za kupovinu  rashodovanog sredstva- aparata“

„NE OTVARAJ „

na adresu : JU DOM ZDRAVLJA TRAVNIK, ul. Vezirska br.1, Travnik -protokol.

Rok za dostavljanje ponuda je 10.05.2022.godine do 11:00 h.

Ponude će biti otvorene u prostoriji sale za sastanke 10.05.2022.godine  u 11:30 h , a otvaranju istih će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi prisutni i koji će biti dostavljen svim učesnicima u predmetnom nadmetanju.

Sve ponude pristigle nakon naznačenog roka će biti vraćene ponuđačima neotvorene i iste se neće uzeti u razmatranje.

6. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Ponuđač je dužan dostaviti potpunu ponudu iz tačke 4.dokumentacije.

Kriterij za dodjelu ugovora predmetne prodaje  je najveća ponuđena cijena.

U slučaju iste ponuđene cijene, prednost ima ponuđač koji je prije dostavio ponudu.

DODATNE INFORMACIJE

Minimalno prihvatljiva cijena za polovni laboratorijski aparat „Ellipse“ je 3.300,00  KM s PDV-om.

U slučaju ponuđene cijene koja ja niža od minimalno prihvatljive, ponuda se neće uzeti u razmatranje.

Rashodovana oprema se prodaje u zatečenom stanju na dan prodaje i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Troškove utovara i odvoza snosi Kupac.

Sa odabranim ponuđačem zaključit će se Ugovor o prodaji rashodovane opreme.

D I R E K T O R

Prim.mr.sci.dr Sakib Meštrovac