Posts

Javni oglas za prijem u radni odnos (mart)

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

15.03.2024.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05- 232/24, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1i terenske ambulante; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

2. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I OMLADINE S POLIVALENTNOM PATRONAŽOM

                – Doktor medicine VSS—————————————————  2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja; obavlja preventivnu zaštitu djece od 6 do 19 godina i kurativnu zaštitu djece od 6 do 15 godina; obavlja kontinuiranu imunizaciju; vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju; provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije; obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, te može biti raspoređen i na rad u drugu službu u skladu sa stručnom spremom; za svoj rad odgovara šefu službe i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1, dnevno radno vrijeme: 7,5 sati, rad u smjenama

3. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

                -Doktor stomatologije  VSS—————————————————–    1 (jedan) izvršioc na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog odsustva

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz domena savremene stomatologije; provodi zubozdravstveno prosvjećivanje pacijenata ; vrši sanaciju čvrstih i mekih struktura zuba svih populacija; radi poslove iz domena polivalentne stomatologije; vodi računa o kvalitetu izvršenih radova i potrošnji materijala; vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju i kontroliše rad i dokumetaciju stomatološke sestre; ukazuje hitnu stomatološku pomoć; po potrebi obavlja preglede, i ako je moguće intervencije, u stanu pacijenta; obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1 i u terenskim ambulantama; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

4. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

                – Medicinska sestra/tehničar SSS za rad sa oralnim hirurgom ———————- 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca

Opis poslova: Rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica..); vodi dnevne izvještaje protoka pacijenata, usluga i potrošnju materijala; sprovodi zdravstveno vaspitni rad; proziva, uvodi i priprema pacijenta i zakazuje termine; priprema za rad stomatološke ordinacije, (stomatoloških uređaja, instrumenata, lijekova i potrebnog materijala); asistiranje stomatologu u izvođenju stomatoloških intervencija; mehaničko pranje i dezinfekcija stomatoloških instrumenata; sterilizacija instrumenata i zavojnog materijala; vrši dezinfekciju svih radnih površina; vodi evidencije (o uslugama, o utrošenom materijalu…); dezinfekcija radnog prostora (stolovi, stomatološke stolice, ležajevi, radni stolići za instrumente, ormari za lijekove…); vodi računa o pravilnom odlaganju medicinskog otpada; po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, koordinatora, glavne sestre i direktora; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1, i u terenskim ambulantama; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

5. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA I SPORTISTA S KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKIM AMBULANTAMA, ambulanta „Borac“

                -Medicinska sestra/tehničar SSS————————————————–    1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca

Opis poslova:  Obavlja potrebna funkcionalna ispitivanja; rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica, popunjavanje recepata…); vođenje evidencija (potrošnja lijekova,  izvještaji); vođenje protokola narkotika i drugih protokola; savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); obavlja potrebna funkcionalna ispitivanja; podjela parenteralne terapije ( i.m, s.c, i.v, ); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka; uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara ( puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); učestvuje u organizaciji i sprobodjenju zdravstvenog vaspitanja; vodi evidenciju i dokumentaciju o radu službe i sačinjava potrebne izveštaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa i koordinatora službe, te direktora i glavne sestre Ustanove. Mjesto rada: Travnik, ambulanta „Borac“, te po potrebi u centralnoj zgradi i terenskim ambulantama; radno vrijeme:7,5 sati, jednosmjenski rad.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

Za pozicije pod brojem 1., 2. i 3. –(Doktor medicine i doktor stomatologije):

–               VSS doktor medicine/doktor stomatologije

–               Položen stručni ispit

–               Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost se može dati kandidatima sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

–               Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže

–               Izvod iz matične knjige rođenih

–               Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

–               Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja

–               Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

–               Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

–               Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod brojem 4. i 5. –Medicinska sestra/tehničar:

 • SSS srednja medicinska škola-opći smijer
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost se može dati kandidatima sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Napomena: Za kandidate koji se prijavljuju na više pozicija dovoljno je da dostave jedan primjerak dokumentacije, ali da na prijavi i koverti preciziraju sve pozicije za koje se prijavljuju.

Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene telefonski ili putem e-maila će biti pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija je nepotpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti pismeno putem pošte.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona, adresom i pozicijom na koju se prijavljuje u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA _________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                  DIREKTOR

                                                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                                                      Spec. medicine rada

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

 

Datum: 10.08.2022.

Broj: 05-        /22

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 36. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-      /22, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u smjenama.

 1. SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Opis poslova: Vrši ljekarski pregled oboljelog/ povrijeđenog na mjestu povrede/ u stanu/ u prostorijama HMP; vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju; primarno zbrinjava/osposobljava povrijeđenog za transport; pruža medicinsku pomoć pri transportu povrijeđenog; primarno zbrinjava opekotine; zaustavlja krvarenje; primarno zbrinjavanje prijeloma sa imobilizacijom; postavljanje fiksacionog zavoja kod distorzije; obrada površinske rane bez šivanja; obrada opekotina II stepena manjeg obima; vađenje stranog tijela iz prednjeg segmenta oka, uha ili nosa; prednja tamponada; ukazuje hmp u ustanovi i na terenu; vrši konsultacije s nadležnim specijalistom; upućuje i prati pacijenata po potrebi na bolničko liječenje; vrši manje hirurške intervencije; vrši mtrvozorstvo; prima telefonske pozive, vrši trijažu i daje savjete pacijentima putem telefona; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u turnusima.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca
 • Radno iskustvo 1 godina (za poziciju br.1)
 • Radno iskustvo 6 mjeseci (za poziciju broj 2)

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja odnosno navesti što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu.)

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglasse objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: dipl.iur. Mirha Čolo, tel: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova

”Dom zdravlja”

Travnik

Ul. Vezirska broj l.

 

Na Službu pravnih, kadrovskih, opštih i drugih poslova sa naznakom na koverti

”NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

DIREKTOR

Prim.mr.sci. Meštrovac Sakib

Spec. medicine rada